ISO 22000- Chứng chỉ Quốc tế cao nhất về Thực phẩm

ISO 22000 là tiêu chuẩn do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) xây dựng tập trung vào an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn này có liên hệ với tiêu chuẩn ISO 9000. Tên đầy đủ là ISO 22000 Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain (Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm).

Việc được chứng nhận ISO 22000 cho phép Maguzt thể hiện khách hàng của mình rằng Doanh nghiệp đã có hệ thống kiểm soát thực phẩm an toàn. Điều này giúp khách hàng tin tưởng vào sản phẩm.
ISO 22000:2018 được ban hành vào ngày 19/06/2018 bởi Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO, thay thế cho phiên bản ISO 22000:2005. Đây là tiêu chuẩn mới nhất quy định cụ thể các yêu cầu cơ bản cho hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FMS). Sau đây, G-GLOBAL sẽ cùng tìm hiểu về ISO 22000:2018.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ISO 22000

Thực phẩm là một sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người. Việc để xảy ra các sự cố liên quan đến thực phẩm dẫn đến hậu quả chết người là một sự cố cực kỳ nghiêm trọng.
Do đó Doanh nghiệp, người tiêu dùng đều mong muốn sản phẩm thực phẩm sản xuất ra phải đáp ứng được các tiêu chí.

1. Sản phẩm thực phẩm phù hợp với mục đích sử dụng dự kiến.
2. Sản phẩm thực phẩm phải an toàn.
3. Chứng tỏ vấn đề an toàn thực phẩm được hỗ trợ bởi các mục tiêu kinh doanh của tổ chức.
4. Truyền đạt để toàn bộ tổ chức biết về tầm quan trọng của việc thỏa mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn này.
5. Các yêu cầu về luật định và chế định cũng như các yêu cầu của khách hàng liên quan đến an toàn thực phẩm.
6. Thiết lập chính sách an toàn thực phẩm.
7. Tiến hành các xem xét của lãnh đạo.
8. Đảm bảo tính sẵn có của nguồn lực.

Nguồn nhân lực cần phải có:
1. Năng lực
2. Kiến thức
3. Kỹ năng
4. Được đào tạo
5. Kinh nghiệm

Các chương trình tiên quyết cần phải phụ thuộc và phân đoạn của chuỗi thực phẩm mà tổ chức hoạt động và loại hình của tổ chức. Ví dụ như: Thực hành nông nghiệp tốt (VietGap, GlobalGap). Thực hành thú y tốt (GVP). Thực hành sản xuất tốt (GMP). Thực hành vệ sinh tốt (GHP). Thực hành chế tạo tốt (GPP), …

Các chương trình tiên quyết (PRPs) phải:
1. Thích hợp với nhu cầu của tổ chức về mặt an toàn thực phẩm.Các chương trình tiên quyết trong tiêu chuẩn ISO 22000

2. Thích hợp với qui mô và loại hình hoạt động cũng như tính chất của sản phẩm được sản xuất và/hoặc sử dụng.

3. Được áp dụng trên toàn bộ hệ thống sản xuất, làm chương trình áp dụng chung hoặc là chương trình áp dụng cho một sản phẩm hoặc dây chuyền hoạt động cụ thể.

4. Được nhóm an toàn thực phẩm phê duyệt.

Tổ chức cũng phải xác định các yêu cầu về luật định và chế định có liên quan đến vấn đề nêu trên.

Thiết lập các chương trình hoạt động tiên quyết (PRPs):
Phải lập thành văn bản các chương trình hoạt động tiên quyết và mỗi chương trình phải có các thông tin sau:

1. Các mối nguy hại về an toàn thực phẩm mà chương trình kiểm soát
2. Các biện pháp kiểm soát
3. Các quy trình theo dõi chứng tỏ rằng các chương trình tiên quyết (PRP) đã được thực hiện
4. Khắc phục và hành động khắc phục cần thực hiện nếu việc theo dõi cho thấy là chương trình hoạt động tiên quyết không được kiểm soát
5. Trách nhiệm và quyền hạn
6. Các hồ sơ theo dõi

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) – Phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn

HACCP là những nguyên tắc được sử dụng trong việc thiết lập hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. HACCP được nhiều nước trên thế giới quy định bắt buộc áp dụng trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm.

HACCP là một công cụ để đánh giá các mối nguy và thiết lập các hệ thống kiểm soát thường tập trung vào việc phòng ngừa nhiều hơn, thay cho việc kiểm tra thành phẩm.

HACCP được áp dụng trong suốt cả chuỗi thực phẩm, từ khâu ban đầu tới khâu tiêu thụ cuối cùng và việc áp dụng đó phải căn cứ vào các chứng cứ khoa học về các mối nguy cho sức khoẻ của con người. Cùng với việc tăng cường tính an toàn của thực phẩm, việc áp dụng HACCP đem lại các lợi ích đáng kể, thúc đẩy buôn bán quốc tế bằng cách tăng cường sự tin tưởng về an toàn thực phẩm.

HACCP là công cụ cơ bản trong việc hoạch định tạo thực phẩm an toàn trong việc áp dụng ISO 22000 tại các tổ chức tham gia vào chuỗi thực phẩm. Việc áp dụng HACCP phù hợp với việc thực hiện các hệ thống quản lý chất lượng, như bộ tiêu chuẩn ISO 9000 và là hệ thống được chọn để quản lý an toàn thực phẩm trong các hệ thống trên.

Maguzt Việt Nam